Nyt / Projekter / Aabenraa Statsskole / Besøg d. 16.01.2017

Besøg d. 16.01.2017

ENVO besøger 2.x på Aabenraa Statsskole

Den 16. januar var ENVO på besøg på Aabenraa Statsskole for at holde et oplæg for 2.x. Eleverne skal i gang med en større skriftlig opgave – en studieretningsopgave (SRO), hvor det overordnede tema vil være DRONE; f.eks. hvordan flyver en drone, hvad kan den bruges til på et biogasanlæg, hvilke sensorer, måleudstyr og kamaraer kan/skal den udstyres med for at overvåge/registrere gasudslip mv.?

Formålet med ENVO´s oplæg var at give eleverne en grundlæggende viden om biogasproduktion, om processen, om opbygningen af et biogasanlæg og om brug af droner til overvågning/optimering af driften på et biogasanlæg.

ENVO var repræsenteret ved Bo Asmussen og Ejnar Nielsen samt Niels Chr. Holm fra LimnoSun

Bo indledte med at fortælle om hvordan biogas produceres, hvad den består af og bruges til og hvilke fordele der er ved biogas. Dernæst gav han en status på ENVO Biogas Tønder, planerne omkring ENVO Biogas Aabenraa og det planlagte R&D Center.

Ejnar havde et oplæg en brug af droner i forbindelse med driften af et biogasanlæg – især med fokus på måling af gasudslip. Et gasudslip vil mange steder kunne registreres ved hjælp af termografering, idet gassen produceres ved en temperatur på 52 grader. Men ikke alle steder -nogle steder vil gassen være afkølet inden den slipper ud til opgivelserne. Skal man i sådanne tilfælde udstyre dronen med en sensor, som måler metan eller er det måske bedre/billigere mv. at måle CO2 eller svovlbrinte, som jo indikerer om der er et gasudslip? Det bliver interessant at se om nogle af eleverne vil fordybe sig i dette.

Endelig havde Niels et spændende oplæg om selve processen i et biogasanlæg. Han tog udgangspunkt i anlægsudformningen på ENVO Biogas Tønder og forklarede hvad der sker i de forskellige bygninger og i de mange tanke og anlægskomponenter. Han kom også ind på biogaspotentialet i de forskelle organiske materialer, som kan tilføres et biogasanlæg.

Afslutningsvis havde eleverne mulighed for at stille spørgsmål. Der kom rigtig mange gode og relevante spørgsmål, som oplægsholderne efter bedste evne forsøgte at besvare. Med elevernes store engagement og spørgelyst tør vi godt tro på, at vi får mange spændende forslag at se i deres SRO-opgave, som de skal aflevere i slutningen af februar. Hos ENVO glæder vi i hvert fald os til at se hvad 2.x finder frem til. ENVO har tilbudt at besvare spørgsmål i projektperioden ligesom et supplerende besøg på skolen også kan komme på tale.

 
Fakta om studieretningsopgave (SRO):

SRO er en slags forberedelse til det store og afgørende studieretningsprojekt (SRP), som eleverne skal lave i 3.g.

SRO-opgaven skal skrives i to studieretningsfag og den skal have fokus på samspillet mellem fagspecifikke og tværfaglige mål. Studieretningsfagene er for 2. x´s vedkommende matematik og fysik/kemi.

Selve problemformuleringen udstikkes af lærerne og med baggrund i den skal eleverne udarbejde en opgave på ca. 10 sider. Formålet med opgaven er at eleverne lærer at skrive en opgave - mestre de formelle krav til opbygning, dokumentation, litteraturliste mv.
 
 
ENVO Group A/S | CVR: 33506511 | Vestvejen 170-172, 1. sal, 6200 Aabenraa - Danmark | Tlf.: +45 72 34 42 20 | info@envogroup.dk